AR(拡張現実)サービスの提供開始

AR(拡張現実)市場の拡大を予測し、ARサービスの提供を開始しました。取り急ぎ、Aurasmaエンジンを中心に活用を開始!